Onze zorgstructuur

De start van het traject van basisschool naar SBO Focus

Wanneer het OSL een Toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, dan kunnen de ouders hun kind inschrijven op Focus. Bij inschrijving geven zij tevens toestemming om het leerlingendossier van hun kind over te dragen aan Focus.
De intern begeleider en de orthopedagoog verwerken de informatie, zodat zij een handelingsaanzet (HGPD) kunnen maken en een advies uit kunnen brengen over de plaatsing in een basisgroep. Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit is een plan waarin omschreven staat wat de te verwachten uitstroombestemming is en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat in elk geval de compenserende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces.
Vervolgens wordt de leerkracht geïnformeerd en maakt deze het  OPP-HGPD voor de leerling.

De voortgang van een kind bij ons op school

Middels de HGPD cyclus wordt de leerling in zijn/haar ontwikkeling gevolgd en, indien nodig, besproken in een leerling consultatie.
Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar geëvalueerd (middels toetsing, observaties en eventueel diagnostisch onderzoek) en zo nodig bijgesteld.
Alle informatie wordt vastgelegd in het digitale leerlingendossier en vormt de basis voor de leerlingbespreking.
Aan een leerling consultatie wordt deelgenomen door de intern begeleider, de leerkracht  en op verzoek de orthopedagoog. Tevens kunnen op verzoek ook extern deskundigen en/of ouders deelnemen aan de bespreking.

Van Focus naar een andere school.

Jaarlijks stellen we ons de vraag of de leerling nog steeds op de juiste plek zit. Is er nog voldoende perspectief voor het ontwikkelingsprofiel van de leerling. Is een terugplaatsing naar de basisschool realiseerbaar? Is een andere vorm van speciaal onderwijs aan te bevelen? Op het moment dat we denken dat de leerling beter af is met een andere onderwijsvorm, melden we dat n.a.v. een leerlingbespreking aan de ouders. In dat geval begeleidt de intern begeleider het traject, tot de overplaatsing heeft plaatsgevonden.

Het schoolverlaters traject

Een andere vorm van schoolverlating is, wanneer de leerling de basisschool periode afsluit en de overstap naar het voortgezet onderwijs gaat maken. Voor de schoolverlaters wordt in het begin van het nieuwe schooljaar een informatieavond georganiseerd. Hierbij worden de ouders geïnformeerd over het betreffende eindonderzoek. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs waar een leerling voor in aanmerking kan komen.
Na alle onderzoeken, die in de maanden november, december en januari worden afgenomen, worden de ouders uitgenodigd voor een advies gesprek. De leerkracht zorgt voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs door middel van een (digitaal) onderwijskundig rapport. De intern begeleider begeleidt het traject dat leidt tot de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

In augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan.
In deze wet zijn een aantal zaken vastgesteld. Zo heeft ieder samenwerkingsverband zorgplicht. Dit betekent dat er voor ieder kind dat op een school van dit samenwerkingsverband wordt  aangemeld een passende onderwijsplaats gevonden moet worden. Meestal zal dit de reguliere basisschool zijn waar de ouders gaan aanmelden. Als deze school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijs behoeften van  betreffende leerling dan  zal er een andere school aangewezen worden.
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuning zij kunnen bieden zowel zelf als met deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan waarin het gehele aanbod beschreven staat.

De financiering is met ingang van de nieuwe wet ook veranderd. De rugzakjes zijn verdwenen en in plaats daarvan worden middelen aan het samenwerkingsverband toegekend. Door middel van arrangementen kan er ondersteuning komen voor de leerkracht/of de leerling. Het  ondersteuningsloket is verantwoordelijk voor het traject van aanvraag en toewijzing.

Voor meer informatie: www.passendonderwijs.nl