Passend Onderwijs

Visie op Passend onderwijs

SPOVenray draagt zorg voor het realiseren van passend onderwijs waarbij het gaat om het realiseren van een onderwijsaanbod dat uitgaat van de leer- en ontwikkelingsvraag van alle kinderen, ongeacht geloof en/of afkomst.  Dit onderwijsaanbod wordt zo thuisnabij mogelijk gerealiseerd, daar waar nodig samen met partners die gespecialiseerde ontwikkelvragen kunnen ondersteunen. Zij brengen de expertise naar het kind.

In het document hieronder vindt u een verdere uitwerking van die visie.

SPOVenray – document Passend onderwijs

 

Plaatsing van leerlingen op SBO Focus:

De leerlingen die onze school bezoeken zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs en hebben daarvoor een PCL-beschikking gekregen van het Ondersteuningsloket (PCL/ZAT).
Alle aanmeldingen voor SBO verlopen via het Ondersteuningsloket.
Kinderen kunnen nooit rechtstreeks geplaatst worden, maar moeten hiervoor een beschikking krijgen via bespreking in het Ondersteuningsloket.

Het verwijzingstraject naar het speciaal basisonderwijs verloopt als volgt.

Traject 1

 1. Ouders melden de leerling schriftelijk aan bij het Ondersteuningsloket met de vraag ‘plaatsing SBO’. Dit natuurlijk het liefst in samenspraak met de basisschool/ andere voorziening waarop de leerling zit. De aanmelding wordt ondersteund met recent schriftelijke informatie: HGPD-formulier (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek), rapportages, onderzoeken, didactische gegevens.
 2. Ouders, school en eventueel andere betrokkenen worden via mail uitgenodigd voor bespreking in het Ondersteuningsloket.
 3. De leerling wordt besproken in het Ondersteuningsloket en er wordt een besluit genomen over de toelaatbaarheid tot het SBO. Het advies kan zijn:
  – plaatsing op onze school.
  – plaatsing op een andere vorm van Speciaal onderwijs.
  – blijven binnen het regulier basisonderwijs al dan niet met/ zonder ambulante begeleiding.Omgaan met tijdelijke beschikkingen
  Bij plaatsing op onze school geeft het Ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsbeschikking af. Deze kan ook tijdelijk van aard zijn. Bij deze beschikkingen met een tijdelijk karakter wordt over de betreffende leerling binnen het plaatsingsjaar terug gerapporteerd aan het Ondersteuningsloket. Het Ondersteuningsloket spreekt een periode af, waarna gezamenlijk geëvalueerd wordt. Op SBO Focus ligt de opdracht om binnen die afgesproken termijn helderheid te verkrijgen omtrent de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de betreffende leerling. Dit om aan het Ondersteuningsloket bij de (tussen)evaluatie een gefundeerd advies te kunnen geven omtrent de voortgang en de beslissing om de beschikking al dan niet definitief om te zetten. Het Ondersteuningsloket (OSL) beslist uiteindelijk of de tijdelijke beschikking omgezet wordt in een definitieve beschikking, verlengd wordt of tot een andere schoolkeuze/ begeleidingsbehoefte leidt.
 4. Ondersteuningsloket verstuurt het verslag met weging en ondersteuningsbehoeften naar ouders, school en Focus. Daarnaast wordt een toelaatbaarheidsbeschikking afgegeven.
 5. Indien de ouders het niet eens zijn met het besluit kunnen ze schriftelijk bezwaar aantekenen bij het Ondersteuningsloket.
 6. Indien ouders akkoord gaan met plaatsing kunnen zij contact opnemen met de directeur van SBO Focus voor afspraak/overleg (o.a. over termijn plaatsing). School bepaalt wanneer leerlingen geplaatst worden, waarbij vanuit WSNS is bepaald dat er geen wachtlijst gecreëerd mag worden.  Er mogen echter wel vaste momenten van instroom worden vastgesteld (sinds april 2013). Op SBO Focus proberen we leerlingen na de vakantieperiodes in te laten stromen.
 7. SBO Focus regelt de verdere inschrijving. SBO Focus heeft de verplichting om alle kinderen met een SBO-beschikking, verkregen via het Ondersteuningsloket, toe te laten. Van alle leerlingen waarvan ouders willen dat ze op SBO Focus geplaatst worden, wordt door het Ondersteuningsloket een HGPD-formulier opgesteld op basis van het aangeleverde dossier door de basisschool/ andere voorziening waarop de leerling zat.
 8. Na gemiddeld drie weken plaatsing SBO vindt een gesprek met de ouders plaats om vanuit de optiek van de ouders de voorgeschiedenis te bespreken en specifieke problemen en aandachtspunten voor begeleiding te inventariseren. Het HGPD-formulier wordt hierbij als leidraad gehanteerd.

 

Traject 2

Ouders en school melden schriftelijk aan met de vraag ‘AB of REC-aanvraag’

 1. Bespreking in het Ondersteuningsloket met advies ’plaatsing SBO’
 2. Ondersteuningsloket mailt verslag van de bespreking naar directeur en IB-er
 3. Secretaresse mag geen beschikking afgeven, omdat ouders niet schriftelijk een  ’plaatsing SBO’ hebben aangevraagd
 4. Ouders dienen eerst schriftelijke aanvraag SBO in te dienen bij secretaresse, alvorens het traject richting SBO verder in gang gezet kan worden.
  Dit om te voorkomen dat kinderen worden ingeschreven zonder beschikking!

 

Crisisplaatsing

Er kunnen speciale omstandigheden zijn in de thuissituatie en /of op school die het noodzakelijk maken dat een kind direct geplaatst moet worden. Dit gebeurt altijd in goed overleg met school. In zo’n situatie wordt veelal een beschikking van tijdelijke aard afgegeven.