SPOV

Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV)

SBO Focus maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray). Sinds 1 augustus 2007 is er binnen SPOVenray sprake van een (eenhoofdig) College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Sinds 1 augustus 2016 vormt de heer Marcel Reulen het College van Bestuur.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 14 scholen en is werkgever van alle medewerkers van SPOVenray.
Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een stafbureau. Hier werken de volgende medewerkers:

Staf personeel:
mevr. Fraukje van Lieshout, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
mevr. Silvia van Went, medewerker personeelszaken
Staf onderwijs en kwaliteit:
mevr. Monique Hoeijmakers, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
dhr. Mart van Gessel, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
mevr. Anke Lücker, orthopedagoog
Secretariaat:
mevr. Marij Koch, bestuurssecretaresse
mevr. José Arts, secretariaatsmedewerker

Het bestuurskantoor is gevestigd op het volgende adres:
Eindstraat 20, 5801 CR Venray, telefoon 0478-516215, e-mail bmt@spovenray.nl

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en stelt vast of deze de kwaliteit van het onderwijs op een goede wijze bevordert, op een juiste manier  met de beschikbare middelen om gaat en het werkgeverschap zorgvuldig vorm geeft. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Op 1 augustus 2017 bestaat de RvT uit de volgende leden:

Dhr. J. Schoeren                              Voorzitter

Mevr. S. Smeets                             Vice-voorzitter

Dhr. H. Janssen                              Lid

Dhr. K. van Soest                            Lid

Dhr. B. Linskens                               Lid

Dhr. P. Lutters                                  Lid

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

Het College van Bestuur is verheugd dat het onderwijs op al haar scholen volgens de Inspectie van het Onderwijs van voldoende kwaliteit is en alle scholen derhalve vallen onder het basisarrangement van de Inspectie.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap is groot. Via de medezeggenschapsraad (M.R.) op schoolniveau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) op stichtingsniveau wordt deze inbreng gewaarborgd. Beide Raden bestaan uit personeelsleden en ouders.

De school is er voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat kinderen recht hebben op het beste onderwijs heeft SPOVenray een strategisch beleidsplan 2015-2019 opgesteld met als titel “Leren in de wereld van morgen”. Dit beleidsplan is volledig gericht op de brede ontwikkeling van uw kind opdat het al zijn/ haar talenten kan ontwikkelen. We willen kinderen eigentijds onderwijs aanbieden dat ondersteund wordt door ICT. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen verbeterd en meer op maat, passend bij de leer- en ontwikkelingsvragen van uw kind.  In dit strategisch beleidsplan worden doelen gesteld op basis van vier thema’s:

1.De brede ontwikkeling van het kind;
2. De professional;
3. ICT;
4. Partnerschap.

Indien u hierover meer wilt weten, verwijs ik u naar onze website: www.spovenray.nl  en naar de website van uw school. De scholen hebben dit beleidsplan voor hun eigen school vertaald in een Koersplan. Dit Koersplan is goedgekeurd door de MR van de school.

 

Documenten SPOV

SPOV Strategisch beleidsplan 2015-2019

SPOV notitie maart 2014 van Rhoon

2014-10-31 Koersen op samenwerking maakt kwaliteit toekomstbestendig